A | A | A

Praktikantopphold ved FN-delegasjonen i Genève

04.09.2014 // Den norske FN-delegasjonen i Genève tilbyr praktikantplass for inntil tre norske studenter fra medio januar – ultimo juni 2015. Søknadsfristen er 25. september 2014.

Delegasjonen representerer Norge overfor FN-organisasjoner og andre internasjonale organisasjoner med hovedsete i Genève. Delegasjonen har ansvar for blant andre følgende saksområder: humanitære spørsmål, nedrustning, menneskerettigheter, globale helsespørsmål og internasjonale arbeidslivsspørsmål.  Praktikanten vil inngå i delegasjonens stab og delta i det praktiske og politiske arbeidet. Dette inkluderer forberedelse, deltakelse i og rapportering fra møter og forberedelse av besøk fra norske politikere og andre samfunnsaktører samt informasjonsarbeid. Praktikanten vil få mulighet til å delta i spennende politiske prosesser, vanligvis med mye selvstendig arbeid og ansvar. Praktikantoppholdet gir mulighet til å lære mer om både fagfeltene, multilateralt arbeid og norsk utenrikstjeneste i en av verdens hovedsteder for internasjonalt samarbeid.

Søkere til praktikantplassen må være norske statsborgere og være registrert i et studieprogram ved et godkjent lærested enten i Norge eller i utlandet på bachelor- eller mastergradsnivå. Relevant faglig bakgrunn, interesse for multilaterale spørsmål, gode samarbeidsevner og muntlig og skriftlig fremstillingsevne vektlegges ved utvelgelsen.

Praktikantplassen er ikke lønnet. Det utbetales imidlertid et månedlig stipend som p.t. utgjør NOK 10000.

Reise- og levekostnader utover det månedlige stipendet dekkes av praktikanten selv. Praktikanten må også selv skaffe bolig og sørge for medlemskap i folketrygdens helse- og pensjonsdel.

Søknad med CV og siste karakterutskrift sendes per e-post til mission.geneva@mfa.no innen 25. september 2014.

Spørsmål om praktikantplass kan rettes til:

ambassaderåd Inger Brusell, tlf. +41 22 918 0431

eller

minister Kjersti Sommerset, tlf. +41 22 918 0404.

Se også delegasjonens hjemmeside: www.norway-geneva.org 


Bookmark and Share